Objave

Natječaj za radno mjesto diplomirani knjižničar/knjižničarka

Broj: 79/2022
U Hvaru, 23. studenog 2022. godine Temeljem odredbe članka 21. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, odredbe čl.19. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice i čitaonice Hvar, te suglasnosti Grada Hvara, KLASA: 112-01/22-01/13, URBROJ: 2181-2/01-01/1-22-02, ravnateljica ustanove raspisuje Natječaj za radno mjesto DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR/DIPLOMIRANA KNJIŽNIČARKA 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad.

Uvjeti:

 1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili
 2. završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja
 3. položen stručni ispit za stručno zvanje diplomiranog knjižničara, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
 4. tri  godine iskustva rada u struci
 5. računalna pismenost
 6. sposobnost razumijevanja i čitanja na dva strana jezika
 7. poznavanje i primjena sociološkog i pedagoških metoda rada u korisničkim službama
 8. sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu
 9. komunikacijske vještine i sposobnost rasprave o stručnim i profesionalnim temama

Uz prijavu, kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis,
 2. dokaz o potrebnoj stručnoj spremi (preslika diplome/uvjerenja-ukoliko je ista stečena u inozemstvu, obvezno se dostavlja i preslika uvjerenja/potvrde o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdane u postupku koji provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje)
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu za stručno zvanje diplomiranog knjižničara (preslika uvjerenja/potvrde)
 4. dokaz o poznavanju dva svjetska jezika (preslika indeksa, svjedodžbe, uvjerenja, potvrde ili drugi odgovarajući dokaz ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
 5. dokaz o računalnoj pismenosti ( preslika uvjerenja, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
 6. dokaz o poznavanju i primjeni socioloških i pedagoških metoda rada u korisničkim službama (prijepis ocjena odgovarajućeg kolegija ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
 7. dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a)
 8. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 9. uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela iz glave XVII (sedamnaest) Kaznenog zakona RH (ne smije biti starije od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja)

Prijava treba biti vlastoručno potpisana.
Životopis treba sadržavati najmanje sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja/podnositeljice, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obavijesti, te iz njega treba biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja.
Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos će po zahtjevu poslodavca predočiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijema sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/dužna je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze sukladno članku 49.citiranog zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na natječaj, dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na natječaj, prijavljeni kandidati izričito su suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica Hvar kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka SL EUL119 (Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka, te ostavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja pristupiti će usmenom razgovoru/intervjuu sa članovima Povjerenstva za provedbu natječaja, u svrhu provjere radnih sposobnosti i vještina. Kandidati će se obavijestiti o vremenu održavanja razgovora putem dostavljenih adresa elektroničke pošte. Postoji mogućnost održavanja razgovora u on line obliku, posredstvom Zoom platforme, uslijed epidemiološke situacije izazvane pandemijom bolesti Covid 19. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave se podnose zaključno s danom 8. prosinca 2022. godine. Datumom prijave smatrat će se dan primitka ako je predana osobno, odnosno datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava ukoliko je predana preporučenom pošiljkom.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Gradska knjižnica i čitaonica Hvar, Vicka Butorovića 2,21450 Hvar, s naznakom: „Natječaj za diplomiranog knjižničara/diplomiranu knjižničarku“.

Potpunom prijavom smatra se samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Osoba koja podnese nepotpunu i/ili nepravodobno pristiglu prijavu i/ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku te se takva prijava neće razmatrati.
Gradska knjižnica i čitaonica Hvar zadržava pravo u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Ukoliko se na natječaj ne prijavi kandidat koji posjeduje položeni stručni ispit za zvanje diplomiranog knjižničara/ke, može se odabrati i kandidat/kandidatkinja bez položenog stručnoga ispita, uz uvjet da se isti položi čim se ispune pretpostavke za polaganje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, 16/14 i 60/14).


Ravnatelj
Nikla Barbarić

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar