Objave

Bilješke GFI 2022.

B I LJ E Š K E

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA HVAR
RAZDOBLJE: 01.01. – 31.12.2022.
USPOREDNO RAZDOBLJE: 01.01.-31.12.2020.

Bilješke uz obrazac PR-RAS

PRIHODI POSLOVANJA

Bilješka 1. (AOP 001)
Prihodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju povećanje za 6,9% u odnosu na usporedno razdoblje.
6 2021. 680.552 2022. 727.608 6,9

Prihodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Hvar sastoje se od slijedećih prihoda i iskazuju slijedeće Indekse kretanja:

Bilješka 2. Prihodi od kapitalnih pomoći
Prihodi od kapitalnih pomoći iz nenadležnog proračuna u odnosu na proteklo razdoblje bilježe umanjenje za 25 %.

63 2021. 60.000 2022. 45.000 75,0

Bilješka 3. Prihodi od tekućih pomoći
U 2022. je prvi puta zatražena i ostvarena pomoć nenadležnog proračuna za provedbu umjetničko-znanstvenog projekta koji je uspješno obavljen.
638 2021. 0 2022. 18.258

Bilješka 4. Prihodi od financijske imovine
Prihodi od financijske imovine sastoje se od prihoda od kamata na oročena sredstva kod banke i depozite po viđenju, te prihoda nastalih temeljem ostvarenih tečajnih razlika. Smanjenje prihoda ostvareno je u ukupnom iznosu od 80%
64 2021. 23 2022. 5 20

Bilješka 5. Ostali nespomenuti prihodi
Ostali nespomenuti prihodi na pripadajućoj poziciji bilježe povećanje.
65 2021. 15.229 2022. 18.186 119,4

Bilješka 6. Prihodi iz nadležnog proračuna
Prihodi od nadležnog proračuna u ukupnom iznosu bilježe porast za 6,7%, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.
671 2021. 603.699 2022. 643.846 106,7

Struktura prihoda izražena je pretežito na slijedećim pozicijama:
6711 2021. 536.725 2022. 572.856 106,7
6712 2021. 66.974 2022. 70.990 106,0

RASHODI POSLOVANJA

Bilješka 7.
Rashodi poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iskazuju porast za 11,1 %.
3 2021. 571.126 2022. 634.752 111,1

Troškovi po pojedinim pozicijama pojedinačno su bilježili i značajan rast i pad, iz različitih poslovnih razloga.

Bilješka 8. Rashodi za zaposlene
31 2021. 416.983 2022. 455.049 109,1

Rashodi za zaposlene u odnosu na usporedno razdoblje bilježe porast zbog povećanja troškova istih temeljem usklađivanja plaće sa koeficijentima.

Bilješka 9. Materijalni rashodi
32 2021. 150.528 2022. 177.150 117,7

Sveukupno, materijalni rashodi imaju neznatno povećanje u odnosu na prethodno razdoblje.

Bilješka 10. Financijski rashodi , Ostali rashodi
Na pozicijama Financijskih i Ostalih rashoda evidentirano je smanjenje istih za 30 %.

34 2021. 3.635 2022. 2.553 70,2

PRIHODI I RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Bilješka 11.
U proteklom razdoblju (2021.) realizirani su prihodi od ulaganja u nematerijalnu imovinu (izgradnja – renoviranje zgrade knjižnice). U 2022. rashodi su vezani samo za nabavku knjižne građe.
4 2021. 371.595 2022. 125.352 32,9

Bilješka 12.
REZULTAT POSLOVANJA
Gradska knjižnica i čitaonica Hvar je na kraju izvještajnog razdoblja ostvarila višak prihoda od poslovanja u iznosu od 92.856 kn te manjak prihoda od nefinancijske imovine od 122.352 kn.
U ukupnom iznosu bilježi se ukupan negativan rezultat poslovanja što je vidljivo na slijedećoj poziciji.
2021. 1.838.408 2022. 29.496

BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 13.
Imovinu u ukupnom iznosu od 3.168.025 kn čini zbroj nefinancijske i financijske imovine.
B001 2021. 3.235.427 2022. 3.168.025 97,0

Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine se vrši po slijedećim stopama:
POSTROJENJA I OPREMA -25%,
UREDSKA I OSTALA OPREMA-20%,
KNJIGE I UMJETNIČKA DJELA -20%
NEMATERIJALNA IMOVINA-25%.

Raspored nefinancijske imovine vidljiv je na slijedećim pozicijama:
012 2021. 360.125 2022. 360.125 100,0
022 I 02922 2021. 22.673 2022. 25.993 114,6
024 I 02924 2021. 455.619 2022. 409.403 89,90
026 I 02926 2021. 2.570 2022. 289 11,2

Financijsku imovinu u visini od 2.370.488 Kn iskazana je na slijedećoj poziciji:
1 2021. 2.392.713 2022. 2.3970.488 99,1

-sredstva na kunskom žiro računu te novac u blagajni u ukupnom iznosu od 2.370.488 kn,
-rashodi budućih razdoblja u iznosu od 40.824 , a odnose se na obračunatu plaću za 12. mjesec koja dospijeva u 1. mjesecu 2023. godine.

Bilješka br. 14.
Izvore imovine iznosu od 3.168.025 kn kn čini zbroj obveza i vlastitih izvora.
B003 2021. 3.235.427 2022. 3.168.025 97,9

Ukupne vlastite izvore u iznosu od 797.535 (91) kn čine vlastiti izvori proračuna te zbroj prenesenog viška iz prethodne godine i utvrđeni rezultat za proračunsku godinu nakon umanjenja viška poslovanja i manjka od nefinancijske imovine na osnovnim računima skupine 922, za iznos kapitalnih prihoda koji su tijekom 2022. godine utrošeni za nabavu nefinancijske imovine.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
Bilješka br. 15.
Nepodmirene obveze na dan 31.12.2022. godine (V006) u iznosu 42.319 kn, sastoje se od :
-nedospjele obveze: obveze za zaposlene u iznosu od 40.824, koje dospijevaju u 1. mjesecu 2023.

  • nedospjele obveze za dobavljače u visini od 1.495 kn

Knjižnica nema sklopljene Ugovore koji bi mogli znatno utjecati na poslovanje Knjižnice.
Knjižnica nema sudske sporove u tijeku.

U Hvaru, 27.01.2023.godine
Bilješke sastavio: Osoba za kontaktiranje:
Vanda Smoljenović-Bavčević Nikla Barbarić

Zakonski predstavnik: Nikla Barbarić

Gradska knjižnica i čitaonica Hvar